Wat zijn de rechten en plichten tijdens de proefperiode?

Aangezien ik professioneel actief ben in het human resources domein, krijg ik al eens vragen in dat kader.
Recent bijvoorbeeld over de rechten en plichten tijdens de proefperiode.
Ik neem het begrip even onder de loep.

Bestaansreden van de proefperiode

De proefperiode laat de werkgever en de werknemer toe na te gaan of hun arbeidsrelatie wel overeenstemt met hun verwachtingen en behoeften.  De werkgever zal zich tijdens die periode een beeld kunnen vormen van de professionele kwaliteiten van zijn nieuwe werknemer, terwijl de werknemer de cultuur van de organisatie,  arbeidsvoorwaarden en de inhoud van zijn taak proefondervindelijk leert kennen.

Geldigheidsvoorwaarden van de proefperiode

Een proefbeding is pas geldig wanneer het schriftelijk wordt vasgtelegd op het tijdstip waarop de  nieuwe collega in dienst treedt.
Indien men verzaakt aan deze regel, werft men de werknemer aan met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.
De proefperiode mag overigens niet verward worden met de sollicitatietesten (cf. assessments) die men vaak laat doorgaan tijdens het sollicitatieproces.

Duur van de proefperiode bij bedienden

De duur van de proefperiode varieert tussen de 1 en 12 maanden, indien het jaarloon van de bediende niet hoger aftikt dan €37721.
Het is evident dat de duur van de proefperiode dient vermeld te worden in het officiële document.
Mocht de lengte van dit proefbeding langer zijn dan wettelijk toegestaan óf het is niet opgenomen in het desbetreffende document, dan wordt de duur herleid tot het wettelijke minimum (1 maand).
De proefperiode kan onder geen beding verlengd worden, zelfs niet indien men de werknemer een nieuwe overeenkomst laat tekenen. De enige uitzondering op de regel luidt dat men jouw een nieuwe overeenkomst doet tekenen waarbij de taakinhoud volledig verschilt van de vorige job.

Einde van de proefperiode

Van zodra de afgesproken termijn verlopen is, eindigt de proefperiode en vangt de arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd aan zonder dat men enig document dient op te stellen.
Zowel de werkgever als de werknemer hebben de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen tijdens de proefperiode, zonder dat ze de ‘gewone’ opzeggingstermijnen en vergoedingen moeten naleven.

Deze proefperiode mag tijdens de minimumduur van 1 maand echter niet beëindigd worden, behalve om dringende reden.
Na verloop van 1 maand en tot op het einde van de proeftijd kan de arbeidsovereenkomst eindigen

  • mits naleving van een opzegtermijn van 7 dagen
  • mits betaling van een opzegvergoeding (loon van 7 dagen)


VNSG-cartoon2-ontslag-org-kln-500
Opzegging

Hier dienen we een onderscheid te maken.

Stopzetting vanwege de werkgever kan op volgende manieren:

  • een per post aangetekende brief (heeft uitwerking vanaf de 3e werkdag na de datum van verzending)
  • per gerechtsdeurwaardersexploot (dadelijk uitwerking bij de overhandiging)

Opzegging vanwege de bediende:

  • door de werkgever een ontslagbrief te overhandigen die voor ontvangst ondertekend wordt
  • aangetekend schrijven (cf. supra)
  • deurwaardersexploot (cf. supra)

Opzeggingstermijn

Deze begint te lopen de dag na het ogenblik waarop de opzegging uitwerking heeft, zoals zonet uitgelegd.
Wanneer de termijn van 7 dagen wordt vastgelegd tijdens de eerste maand, dan zal de arbeidsovereenkomst sowieso pas eindigen de laatste dag van de maand.
In de ontslagbrief moet men overigens de begindatum en de duur van de opzegperiode vermelden.

De ontslagvergoeding

Na verloop van de eerste maand en tot het einde van de proefperiode kan de arbeidsovereenkomst op elk ogenblik worden beëindigd zonder enige formaliteit te moeten naleven (mondeling, door afgifte van een geschrift, bij een ter post aangetekende brief …).
Degene die op die manier en zonder dringende reden de arbeidsovereenkomst verbreekt, zal aan de andere partij een vergoeding moeten betalen die een periode van 7 dagen dekt.Week10-WEB

Bijkomende uitzondering: verbreking van de arbeidsovereenkomst bij arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of ongeval

De werkgever mag de arbeidsovereenkomst gedurende de proeftijd stopzetten zonder een opzeggingstermijn van 7 dagen te moeten naleven, of zonder dat een vergoeding moet worden betaald, wanneer tijdens deze proefperiode de arbeidsongeschiktheid van de bediende wegens ziekte of ongeval meer dan 7 dagen duurt.

Indien er nog vragen spelen omtrent bepaalde HR gerelateerde topics, besteed ik er graag opnieuw wat tijd aan.

cadeautip

Gepubliceerd door

iOnAsJ

Freelance HR Consultant en trotse vader van Lucie. Blogt over HR, ouderschap, sport, technologie, actua,...